Privacyverklaring Modevakschool Flash Fashion

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze nieuwe privacywetgeving mogen wij uw gegevens in veel gevallen niet zonder uw toestemming bewaren en gebruiken.

Modevakschool Flash Fashion hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en daar gaan wij zorgvuldig mee om.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze gegevens zijn van groot belang om u als cursist(e) van dienst te kunnen zijn.

Ontvangst en opslag van uw gegevens:

Wij bewaren uw gegevens via het papieren ingevulde aanmeldingsformulier.

Uw gegevens worden niet digitaal opgeslagen op ons computersysteem, behalve uw E-mailadres.

Ontvangen E-mail wordt na wel of niet te zijn gelezen, verwijderd.

Uw telefoonnummer wordt na ontvangst verwerkt in onze Whatsappgroep en wordt verwijderd indien u dat wenst of indien het lidmaatschap beeindigd is.Dit geldt ook voor uw E-mailadres.

Doorgifte aan derden:

Wij geven geen gegevens van u door aan derden zonder u vooraf te informeren en ook geven wij geen gegevens aan derden door als wij geen schriftelijke toestemming van u hiervoor mochten ontvangen.

Direct marketing:

Modevakschool Flash Fashion maakt geen gebruik van DM, enkel het sturen van E-mails naar u, voor informatie zoals hierboven vermeld. Het enige digitale verkeer wat wij gebruiken is via de Whatsappgroep of via E-mail.

Vermelding op onze website en Social Media:

Soms willen wij promo's op onze website www.flashfashion.nl en Social Media zoals Facebook gebruiken middels het plaatsen van foto's van zelfgemaakte kleding door de cursist(e). Dit doen wij vanaf 25 mei 2018 anoniem dus zonder vermelding van uw naam. Ook voor plaatsing vragen wij uw akkoord.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) en mocht dit nodig zijn alleen dan indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaarperiode:

Modevakschool Flash Fashion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Te weten een periode van 7 jaar. Hierna worden de gegevens verwijderd.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

alle personen van de Modevakschool Flash Fashion die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan

geheimhouding daarvan.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op ons computersysteem waar de e-mail op ontvangen wordt.

De papieren aanmeldingsformulieren en getekende privacyverklaringen zijn opgeslagen in een afgesloten kast.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Behoudens de bewaarplicht. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u eerder gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft spreek ons aan, of neem dan telefonisch contact met ons op via0495-545564 of via E-mail: flashfashionweert@gmail.com

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via flashfashionweert@gmail.com . Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Uw toestemming vragen wij op deze manier:

Voor het behoud en gebruik van uw gegevens dient u toestemming te geven. U krijgt van ons deze verklaring welke u voor akkoord dient te tekenen voor:

bewaren van gegevens: uw naam, voorletters, adres, postcode en plaats, telefoonnummer geboortedatum, aanmelddatum en e-mailadres.

opname van uw naam en telefoonnummer in de Whatsapp groep van de modevakschool Flash Fashion.

plaatsen van foto's van gemaakte kledingstukken op website en Social Media waarbij wij uw naam niet vermelden.

Hier mag u aangeven dat u niet in de Whatsapp groep vermeld wordt.Waarbij wij moeten vermelden dat de inhaalmogelijkheid van lessen door u op een andere manier geregeld dient te worden.

Vink hiervoor dit vakje aan: □ Ik geef geen toestemming om in de gezamelijke Whatsapp groep vermeld te worden.

Dit geldt ook voor het plaatsen van foto's op Social Media. U mag hier aangeven dat u niet door ons op Social Media vermeld wordt.Vink hiervoor dit vakje aan: □Ik geef geen toestemming om op Social Media of op de website van www.flashfashion.nl vermeld te worden.

Uw actie:

Wij ontvangen daarna graag zo snel mogelijk uw reactie!

Als wij geen reactie van u ontvangen, worden uw gegevens verwijderd uit onze contactgevens.

Bent u reeds cursist(e) van de Modevakschool Flash Fashion dan houden wij ons aan de bewaarplicht: uw gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard en hierna verwijderd.

Wenst u inzage of wijzigingen van uw gegevens, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar flashfashionweert@gmail.com

Akkoordverklaring voor de Privacy Verklaring van Modevakschool Flash Fashion:

Naam:

Datum:

Akkoord/handtekening:

Met vriendelijke groet,

Modevakschool Flash Fashion

Laarderschans 14, 6003MC, Weert-Laar

E-mail: flashfashionweert@gmail.com

Ingeschreven in de KvK te Roermond onder nr. HR13030951


 

@Disclaimer